İnternet Yayınlarına Sansür

‘İnternet yayınlarına sansür’ mecliste kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ‘Torba Kanun Tasarısı’nın internet yoluyla yapılan yayınların engellenmesine yönelik maddeleri, verilen önergelerle yumuşatılarak kabul edildi. 

 

Komisyon görüşmeleri sırasında iktidar partisi üyelerinin verdiği önerge ile Tasarının 99’ncu maddesi sadeleştirildi. Önerge ile, maddedeki “İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile” ibaresi metinden çıkarılarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) 5651 Sayılı Kanunda sayılan katalog suçlar kapsamındaki yetkisi daraltıldı. Aynı önerge ile, verilen mahkeme kararlarının, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek sulh ceza mahkemeleri tarafından verileceğine ilişkin fıkra da çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, “HSYK Tasarısı krizi” öncesi hazırlandığı için değişiklik önergesinin gerekçesine ‘mahkemelerin birleştirilmesine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’nca yürütülmekte olan kanun değişikliği çalışmalarının devam etmesi nedeniyle kapsamdan çıkarılmıştır’ denildi.
internette-bakan-emriyle-jet-sansur-devri-

Kişilik haklarının ihlali

Torba Tasarının ‘içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’  başlıklı 100’ncü maddesine önerge ile ekleme yapıldı. Buna göre, kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle mahkemeye yapılan başvuru sonrasında, hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu yayının veya aynı içerikteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili kişinin başvurusu halinde Erişim Sağlayıcıları Birliği, mevcut kararı söz konusu diğer adresler için de uygulayacak. Kabul edilen maddeye göre, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek. Bu kişi ve kuruluşların talepleri en geç 24 saat içinde cevaplandırılacak, hakim de bu kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilecek.  Hakim kararı, kurulacak olan Birlik tarafından yerine getirilecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Erişimin engellenmesine konu olan içeriğin yayından çıkarılması halinde hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak.
sansur-1

Özel hayatın gizliliği

Torba Tasarının “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başlıklı 101’nci maddesinde de önerge ile değişikliğe gidildi. Değişiklikle, özel hayatın gizliliğinin ihlalini sadece gerçek kişilerin iddia ederek başvuruda bulunacağı karara bağlandı. Önerge ile, maddedeki “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleri” ifadesi de metinden çıkarıldı. Aynı fıkraya ‘TİB Başkanlığı tarafından verilen karara karşı sulh ceza mahkemelerine itiraz edilebileceği’  hükmü eklendi.

Komisyonda değişiklikle kabul edilen maddeye göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler TİB Başkanlığına doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. Söz konusu talepte, iddiaların ispatına yönelik bilgiler yer alacak. TİB, her başvuruyu, uygulanmak üzere derhal Birliğe gönderecek. Erişim sağlayıcılar, söz konusu tedbir talebini en geç 4 saat içinde yerine getirmek zorunda olacak. Talepte bulunan kişiler TİB’e başvuru saatinden itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunacak. Hakim, kararını en geç 48 saat içinde açıklayacak ve TİB’e gönderecek. Erişimin engellenmesine konu olan içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak.


Tüsiad: İnternetle ilgili düzenlemeyi kaygı verici buldu

[quote]Türk Sanayicileri ve Işadamları Derneği (TÜSIAD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine gelen ‘torba tasarı’da yer alan bazı düzenlemelerin internette sansür uygulamalarını artıracak nitelikte olduğunu ileri sürdü.[/quote]

tusiad

Tasarının, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılması gerektiğini ifade etti.


İnternetin yaygınlaşması iletişim ve bilgiye erişime hız ve yoğunluk kazandırmış, ekonomik ve sosyal yaşamlarımızı kökten değiştirmiştir. Yaklaşık 20 senelik bir geçmişi olan internette, ifade ve haber alma özgürlüğü, fikri haklar, kişisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nasıl olması gerektiği hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur.
Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Aracılığıyla Işlenen Suçlara İlişkin Kanun’ yürürlüğe girdiğinden bu yana, binlerce web sitesine erişim engellenmiştir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran sonuçlar doğuran Kanun, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ kararına da konu olmuştur. Bu gelişmeler Kanun’un kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gereğine işaret etmiştir.

Editörün Notu:

[quote]Torba kanun tasarısı olarak sunulan 5651 sayılı kanunla ilgili internet düzenlemesi büyük çaplı bir internet sansürüyle birlikte gelirken insanların özgürce bilgi alma ve paylaşma hakkına tecavüz eden bu yasa tasarısı aynı zamanda internet servis sağlayıcıları için de mali açıdan büyük sıkıntıları beraberinde getireceğe benziyor.[/quote]


Yasa değişikliği ile birlikte TTNET, Turkcell Superonline gibi internet sağlayıcılarına internet kullanıcılarının bilgilerinin iki yıl saklama zorunluluğu geleceğinden böylece milyonlarca dolarlık bir maliyete sebep olacağıve bu da doğrudan internet kullanıcılarının faturalarına yansıyacağı konuşuluyor. İnternet sağlayıcıları için büyük maliyetlere yol açacak olan yeni yasa tasarısı doğrudan kullanıcıların yüklü internet abonelik bedelleri ödemelerine yol açacak bilgilerinin söylentilerine yol açtı. Sonuç olarak şu günlerde gündemde tartışma konusu olan torba yasası gereğince, hem internet erişimimiz kısıtlanacak hem de giremediğimiz siteler için dünyadaki en pahalı internet hizmetlerinden birini kullanmak zorunda kalabiliriz.


Hale Karaarslan
İndigo Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Yayıncı olarak görev yapıyor. İndigo Dergisi’ni kendisi ve yazarlar için bir okul olarak görüyor. Yaşama ve insana dair pek çok şey öğrenerek, yürekleri sonsuz güzellikle çarpan bir sevgi ailesinin içinde her gün biraz daha maskelerinden arınarak, özünü, kendi olanı buluyor. İki harika çocuğunun öğretmenliğinde ve eşinin her konuda kendisini destekleyen sevgisi eşliğinde öğrenmeye devam ediyor. İstanbul ve Marmaris'te yaşıyor.