Sosyal Etkileşimin Doğası

“Birey” oluşu ve birey olmaya çalışanlarında bireysel varoluş çabalarını görmezden gelerek ve birey adaylarını bu çabalarından vazgeçirme adına onlara karşı her türlü etkin ve etkili yöntemleri kullanarak caydırmaya çalışan ve onları doğrudan sosyal varlıklar haline getirmek isteyen bir toplumsal paradokstaki sorun şu nedenle hala çözülemiyor.

imagesociety

Giriş ve Kavramlar

Toplumlar bireylerden oluşur ve bireyler toplumu oluşturur. Toplumu oluşturan bireyin özgür varoluş serüvenini gerçekleştirmesine izin vermezseniz eğer o varlık ne birey olabilir ne de toplumsal. Birey olamadığı için toplumdan uzak ve toplumsal olma adına bireysellikten vazgeçmiş. Toplumsal yapı eğer bireylerden oluşmuyorsa orada toplum değil, topluluk vardır. Topluluklar sürüdür ve güdülürler! Bu nedenle bireysel var oluş toplum için şarttır. Toplum için herhangi bir fert değil birey belirleyicidir! Fertler topluluklarda bulunur ve topluluk unsurlarıdır. Bireyler birleşir ve nefes alabilecekleri ortamı uzlaşma ile gerçekleştirir!

Etkileşimin Doğası

Her türlü sosyal etkileşimin fertler tarafından belirlenmemiş yazılı ve yazılı olmayan kuralları etkileşimin birincil ve belirgin doğası gibi görünürken aslında belirleyici ana doğası fertlerin ego tutumları ve kendine hizmet yaklaşımlarıdır. Toplumlar işleyişlerinde bireylerin egoist tutumlarından kurtulmaları ve ilerlemeleri ve topluma hizmet yönünde gelişmeleri adına ciddi bir fonksiyon yüklenmezler. Bu boşluk ferdin kişisel çabası ile giderilir. Kişisel çabalar çoğu zaman desteklenmez ve takdir edilmez. Çünkü toplumsal işleyiş bireyin olgunlaşması temeli üzerine kurulmamıştır. Toplumsal işleyişin temel aldığı nokta sürdürülebilir sosyal varoluştur. Bu temel üzerinde yaşanan gerçeklik ise ‘toplum için fert’ anlayışını doğurur. Toplum için bireysel oluşum bir çözülme olarak görülür. Bireyin içsel özgürlüğü ve özgün yapısı kabul edilmez.


Fert ve Birey Duruşu

Durum bireyler için oldukça zor olsa da fertler için bu tamamen önemsizdir. Fertler işleyişten memnun ve başka bir tür olabilirliği ne düşünebilirler nede kabul ederler. Sosyal varlıklar ve topluma uyum sağlayanlar fertlerdir. Ferdin varlığı kendisine değil toplumsal onaya dayalıdır. Onaysız ve uyumsuz varoluş fert için yok oluştur. Zannedilenin aksine birey toplum için çözücü ve parçalayıcı bir unsur değildir. Birey ne kadar üstü örtülü, gizlenmiş ve saklanmış sorun ve işleyiş hatası varsa onları düzeltici ve düzenleyici düşünüş ve yaklaşım üzerine odaklanmıştır. Toplumsal yaralara parmak basma tavrı nedeniyle yaralarını görmek istemeyen sosyal oluşumlar bireysel tavırları tehdit olarak algılarlar.


Ferdin Yanılgısı

Fertlerden oluşan sosyal oluşumlar ferdin onay beklentisi ve yönlendirilebilirliği özelliği nedeni ile toplum mühendisleri için uygun ortamdır. Toplum mühendisleri; yönlendirirler, şekil verirler, algıları değiştirirler, alışkanlıkları düzenlerler, düşünüş şekilleri ve kalıpları yerleştirirler ve istedikleri gibi toplumları sevk ve idare ederler. Bu sevk ve idare mekanizmasına sevk ve idare edilirken düşünce ve algısı da farklılaştırılan fertler karşı koymazlar. Zaten olan biteni toplumsal değişim ve gelişim olarak algılayıp olaya çağın gereği olarak yaklaşırlar.

Ferdin Sanal İmtihanı

Gelişen teknolojiler ile her türlü haberleşme ve veri transferinin artık sıradanlaştığı günümüzde toplumsal değişimler insanları sosyal ağlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde bir araya getirdi. Dışarıda yalnızlaşan fertler siber ortamda kendilerine yepyeni bir dünya oluşturdular. Bu dünyanın dışarıdakinden farkı: dış dünyada yalnız ve toplum içinde önemsiz herhangi bir varlık iken ve tabi olduğu topluma ‘ait’ iken, siber âlemde kendisine ‘ait’ bir dünya kurabilmesidir. Artık kendisi ait olan değildir. Kendisine ait bir dünyası vardır. Sanal dünyadaki tüm davranış farklılaşmalarının temelinde de işte bu algılayış yatmaktadır. Toplum içerisinde türlü etkilere maruz kalan ve tamamen belirlenmiş olan kurallarla yaşayan fertler için sanal âlem bir şok etkisi demektir. Şokun etkisi sanal âlem etkileşimleri içerisinde her gün görülmektedir. Bir tür sanal toplum oluşmaktadır. Sanal bağımlılık mayası tutmuş ve artık insanları yönlendirmek sanal ağlarda daha da kolay olmuştur.

Ferdin Amacı


Sanal dünyadaki sosyal etkileşimlerin temel amacı sanal olmayan toplumsal etkileşimlerin temel amacından farklı değildir. Ortam farklı olmasına rağmen fert aynı şekildedir. Dışarıda varoluşunu, egosu ve menfaatleri olarak algılayan fertler yapısal dönüşüm gerçekleştirmedikleri için sanal dünyada da aynı amaçla sosyal ortamları kullanırlar. Serbestlik ve rahatlık algıları nedeniyle daha da cesur davranırlar. Önemsizlik ve değersizlik hislerini bertaraf etme adına çok farklı kişilik yapılarına bürünmüş olarak kendilerini ortaya koyabilirler. Dışarıdaki tüm ego açıkları sanal âlemde kapatılmaya çalışılır ve kapalı imiş gibi davranılır. İster sanal isterde doğal olsun tüm etkileşimlerin karşılıklı çatışmaları ancak dürüst yaklaşımlarla çözümlenebilir. Her yerde olduğu gibi dürüstlük en büyük hazinedir.


 

Türker Ercan
Türker Ercan, 1 Haziran 1972 doğumlu. Öğrenciliği hiç bırakmayan bir öğretmen. Uzakdoğu sporları ile uğraştı. Felsefe, psikoloji, parapsikoloji konularında ve mantık alanında uzun yıllar araştırmalar yaptı.