Ayşe Hür, Erdoğan’ın üniversite diplomasını sordu

Gazeteci Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu belirtilen Marmara Üniversitesi’ne dilekçe yazarak Erdoğan’ın diplomasını sordu. Üniversite rektörlüğü, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle soruya cevap vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması var mı?

2014 yılında MHP Grup Başkanvekili Yusuf HalaçoğluErdoğan‘ın okuduğu yüksek okulun üç yıllık olduğunu, dolayısıyla Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etmişti. (T24)

Erdoğan’ın 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdiği yazıyor. Ancak Marmara Üniversitesi 1982 yılında kurulduğu için, Erdoğan’ın Aksaray Yüksek Ticaret Okulu mezunu olduğu dile getiriliyor. Anayasa’nın 101’inci maddesine göre bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüksek öğretimi tamamlamış olması gerekiyor. Gazeteci Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu belirtilen Marmara Üniversitesi’ne dilekçe yazarak Erdoğan’ın diplomasını sordu. Üniversite rektörlüğü ise özel hayatın gizliliği gerekçesiyle soruya cevap vermedi.


Ayşe Hür bu paylaşımlarında Marmara Üniversitesine sorduğu soruları ve cevaplarını şu şekilde yayınladı:

Gazeteci Ayşe Hür, Marmara Üniversitesi’ne şu soruları sormuş:

1) Sayın Erdoğan’ın Başbakanlık sitesinde belirtildiği üzere, üniversitenizin ilgili fakültesine hangi yıl kayıt yaptırdığı,
2) Sayın Erdoğan’ın söz konusu fakültenizden hangi yıl mezun olduğu,
3) Bu fakültede okuduğu yıllarda aldığı derslerin listesi ve bunlardan aldığı notlar (yani Sayın Erdoğan’ın transkripsiyonu)
4) Sayın Erdoğan’ın bu yüksek okuldan aldığı diplomasının onaylı bir sureti.
5) 1959-1982 yılları arasında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve 1982 yılında 41 Sayılı Kanun’la üniversitenize katılan Aksaray Yüksek Ticaret Okulu’nun 1973-1982 yıllarındaki öğrencilere ait not çizelgesi, diploma gibi belgelerle öğretim üyelerinin listesinin kurumunuzda olup olmadığı,
6) Bu evraklar kurumunuzda ise, 1973-1982 yılları arasında Aksaray Yüksek Ticaret Okulu öğrencileri arasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olup olmadığı,
7) Sayın Erdoğan Aksaray Yüksek Ticaret Okulu öğrencisi ise, kendisinin öğrenciliği sırasında aldığı derslerin ve notların listesi (yani transkripsiyon belgesi)
8) Sayın Erdoğan Aksaray Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun olduysa mezuniyet tarihi ve diplomasının onaylı bir sureti,
9) Bu okula ait evraklar kurumunuzda değilse, hangi kurumda olduğu bilgisi.
Şimdiden teşekkür ederim.

Gazeteci Ayşe Hür’ün Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden aldığı yanıt:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı : 16110545-300-1600070751
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İlgi:
15Mart2016tarihve1600069711sayılıyazınız.
16.03.2016

İlgi yazınız ekinde gönderilen dilekçenin incelemesi neticesinde; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında üniversitemiz nezdindeki öğrencilik kayıt, diploma, transkript, mezuniyet, ders notları gibi özlük dosyasına ait bilgilerin bir kopyasının tarafınıza verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 4. maddesinde “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.” 7. maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. 19. Maddesinde Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır” denmektedir.

Aynı kanunun 15. Maddesinde “Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir”, Yine 21. Maddesinde “Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükümleri amirdir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. Maddesi özel hayatın gizliliği prensibine dayanarak “Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.” Hükmüne yer verilmiştir.


Ayrıca Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin Özlük Dosyası başlıklı 6. Maddesinde, “Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) men’i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler, aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir. Ve aynı yönetmeliğin “Gizliliğe Riayet” başlıklı 27. maddesinde “Memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil raporlarının muhafazasında (Gizli ve Kişiye Özel) işaretli zarfların kullanılması şarttır.” hükümlerinin düzenlendiği görülmektedir.

Ayrıca bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin talep ettikleri bilgi ve belgeler başvurucuyu doğrudan ilgilendirmemesi durumunda idare, bilgi edinme talebini geri çevirmelidir. Her hak gibi bilgi edinme hakkı da kötüye kullanılamayacaktır. Bilgi edinme hakkının birincil amacı kişilerin kendilerine ilişkin resmi bilgi ve belgelere ulaşmalarının sağlanması suretiyle, hak ve menfaatlerini korumalarını sağlamaktır. Kişilerin kendilerini ilgilendirmeyen konularda bilgilenme merakı içerisinde olmaları doğal kabul edilmekle birlikte, kamusal çıkarları korumak ve kamu yararını gerçekleştirmek yükümlülüğü altında bulunan idarenin toplumun merakını gidermekle yükümlü tutulması kabul edilemez.

Kişilerin resmi bilgi ve belgelere ulaşma hakkı, temel olarak kişisel bilgi ve belgelere ulaşmak olarak kabul edilmelidir. Bilgi edinme hakkının öncelikli hedefi kişilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren kişisel bilgilere ulaşmalarının sağlanmasıdır.

Yukarıda bahsedilen yasa hükümleri gereğince, kamu görevlileri için düzenlenen özlük ve sicil dosyalarının üçüncü kişilere karşı gizli tutulması gerekmekte ve bilgi edinme hakkının yasaya uygun olarak kullanılması, yasal sınırlamalar çerçevesinde idare tarafından sağlanmalıdır. Bu bağlamda talep edilen bilgi ve belgelerin ancak bir davaya konu olması halinde mahkemesince talep edilmesi akabinde ilgi yazı konusu bilgi belge ve evraklar ancak mahkemesine sunulabilecektir. Bu sebeple ilgi yazınız ekinde gönderilen başvuru talebi uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize rica ederim.


Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Rektör Adına Rektör Yardımcısı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.