Meclis’te gece yarısı Rıza Sarraf operasyonu!

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı’nın 8 maddesi gece yarısı kabul edildi. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tasarıya getirilen ek madde “Rıza Sarraf için mi getirildi?” sorusuna akıllara getirdi.

Meclis'te gece yarısı Rıza Sarraf operasyonu

TBMM’de ele alınan “Kişisel Verilerin Korunması” konusundaki yasa tasarısında önceki gece yarısı, kritik bir değişiklik yapıldı. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıda yer almayan, Meclis Adalet Komisyonu’nda da hiç gündeme gelmeyen bir konu ile metne dahil edilen madde, Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklanmasının ardından, gece 23.10’da Ak Parti oylarıyla benimsendi.

Önergeye “Rıza Sarraf için mi getirildi?” sorusuna akıllara getiren bir ek madde eklendi.


Ek madde ve gerekçesi şöyle;

“Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bazı durumlarda ülkemizin veya ilgili kişilerin menfaatlerine ciddi şekilde zarar verebilmektedir. Bu durumun engellenmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı ya da ilgili kurum ve kuruluşların bu hususta görüşü alınarak Kurulun izin vermesinden sonra verilerin yurt dışına aktarılması amaçlanmaktadır.  Bununla birlikte uluslararsı sözleşme hükümleri kişilerin menfaatlerinin ciddi şekilde zarar görmesi nazara alınmayacaktır”

Ak Parti’lilerin önergesi ile eklenen ve muhalefetin “Reza Zarrab için mi getirildi?” kuşkusuna yol açan maddeye göre, veri paylaşımı kararını, Kişisel Verileri Koruma Kurulu verecek. Kurulun 3 üyesini Cumhurbaşkanı, 4 üyesini ise Başbakan seçiyor. Yasa tasarısına sokulan maddede “Uluslararası sözleşmeler hariç” vurgusu yapıldı. Türkiye ile ABD arasında kara para konusunda bilgi aktarımına ilişkin TBMM’den geçen bir sözleşme bulunmuyor. Türkiye ABD ile 7 Aralık 1999’dan bu yana 10 ayrı sözleşme imzaladı. Meclis’ten geçen sözleşmeler, ticareti, yatırım, kalite, nükleer enerji, bilgi teknolojileri, uzay işbirliği, kitle imha silahları gibi konuları kapsıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ak Parti’nin Meclis’e gece yarısı getirdiği önerge ile yapılan değişikliğin “Rıza Sarraf’a koruma kalkanı” olduğunu söyleyerek; “Yeni maddeyi okur okumaz akla Rıza Sarraf geliyor” dedi.

Önergeye göre şu şartlardan en az birinin varlığı halinde veriler işlenebilecek:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Yeterli önlem alınarak işlenecek.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli kişisel veri” sayılacak. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak olacak.


Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şart olacak.

Kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacak, ancak belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde açık rıza aranmadan aktarılabilecek.

Ek madde; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacak. Kişisel veriler ancak; kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması şartıyla yurt dışına aktarılabilecek.


CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu madde metne kimin için ve neden gece yarısı eklendi. Yeni maddeyi okur okumaz akla Rıza Sarraf geliyor. Bu değişikliği Ak Parti izah etsin. Ne acı ki Türkiye Iraklaşıyor!