PISA sınavlarında başarılı olmanın sırrı nedir?

15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerileri; okuma, matematik ve fen alanlarında soruların yanı sıra öğrencilerin düşünceleri, öğrenme biçimleri, okul ve aile ortamları hakkında da bilgilerin sorulduğu sınavda başarılı olmanın anahtarı ise çocuklarımızın üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün.

PISA sınavlarında başarılı olmanın sırrı nedir?

OECD’nin her üç yılda, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapılan sınavda bu yıl Türkiye 50. sırada yer aldı. Türkiye’nin sonucu önceki yıllara göre geride olması tartışmalar başlatırken Bahçeşehir Okulları uyguladığı eğitim sistemiyle soruna akademik çözüm önerileri getiriyor.

“Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme” programı

Zorunlu eğitimini tamamlamış 15 yaş grubu öğrencilerin matematik ve fen bilimleri okuryazarlığını, okuma becerilerini, sorun çözmedeki bilgi ve yeteneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmesinin yanı sıra, öğrencilerin sosyal becerilerinin de ölçüldüğü, açılımı “Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme” programı olan PISA’da başarılı olmak üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmenin yolu ise “STEM” eğitimi ile mümkün.


PISA sınavıyla ilgili olarak,

PISA sınavları

Bahçeşehir Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, PISA sınavıyla ilgili olarak;”PISA araştırmasında çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere değişik soru türleri kullanılmaktadır. PISA Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir konsorsiyum, projede kullanılacak testleri ve anketleri geliştirir, analizleri yapar ve uluslararası raporu düzenler.


Bu yıl yapılan sınavda ülkemizden 61 ilden 187 okul ve 5 bin 895 öğrenci elektronik sınava katıldı ve Türkiye 50. sırada yer aldı. Tartışmalar yerine neler yapmalıyız bunları konuşmamız gerekli. Türkiye’de çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirerek, üst sıralara çıkarmak uluslararası birçok sınavda başarılı olmamıza yardımcı olacaktır. Okul olarak 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize PISA sınavlarında olduğu gibi açık uçlu soruların yer aldığı “Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi Uygulaması” yapılmaktadır. Öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığını da geliştirmek amacıyla bu uygulama okullarımızda iPad üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Bu uygulama ile öğrencilerimizin öğretim programlarında ulaşılmak istenen matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ne derece öğrendikleri değil, günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası ölçme ve değerlendirme standartlarına uygun olarak, öğrenme sürecinin uluslararası alanda geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış farklı soru tarzlarıyla değerlendirilmesini ve öğrencilerimizdeki analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden ve sonuç ilişkisini dikkate alarak değerlendirme becerisinin geliştirilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Disiplinler arası ilişki kurarak öğrenmede bütüncül bir yaklaşım elde edilmeli


Dr. Özge Aslan; “PISA sınav sonuçlarına bakıldığında bu sınavlarda başarı elde etmenin yolu üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün olacağını unutmamalıyız. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren uygulamalardan biri de STEM eğitimidir. Bahçeşehir Okulları’nda okul öncesi dönem itibari ile STEM eğitimi uygulanmaktadır. STEM; fen, matematik disiplinleri ile teknoloji ve mühendislik alanlarını içermektedir. STEM eğitiminin amacı, disiplinler arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesidir. Bu eğitimde teorik olan bilgiler pratikte bir ürüne dönüşmektedir. Genel olarak STEM eğitiminde, günlük yaşam problemi ile içerik arasında ilişki kurularak fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin kaynaştırılması amaçlanır. STEM eğitim uygulamaları ile bilişim teknolojileri ile donatılmış öğrenme ortamları, aktif öğrenme istasyonlarının yer aldığı STEM Merkezlerinde keşfederek ve yaşayarak öğrenen öğrenciler, ezbere değil yoruma ve uygulamaya dönük soruların yer aldığı açık uçlu sorularda da başarıya ulaşmaktadır” dedi.

Finlandiya eğitim konusunda dünyada neden bir numara?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.