Taşeron işçiler kadroya geçti

Bilindiği üzere 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düğmeye basılarak işçilerin başvuruları başlamıştı. Gerçekleşen kadro başvuruları, yapılan sınav ve güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tarih olan 2 Nisan 2018 itibariyle tamamen kadroya geçmiş oldu.

Taşeron işçiler kadroya geçti eski hükümlü taşeronlar ne olacak

Kadroya geçiş döneminin akabinde işçiler promosyon ödemesi alacak.  İşçiler çalışma düzenlerini ise doğrudan kurum bünyesi altında devam ettirecek.

Süreç nasıl işledi?

Güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından taşeron işçiler, belirtilen gün ve saatte sınava alındılar. Soruşturma aşamasının ardından tespit komisyonunun listeleri açıklamasından sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart’ta itirazlar incelenerek, kesin liste ilan edildi.


İlgili sınavlar 3-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan sınavlarda çalışanlara görevleri ile ilgili konularda olan yetkinliklerini ölçecek ve eğitim düzeylerine uygun olacak şekilde sözlü ya da yazılı sınavlar yapıldı. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavdan 50 puan ve üstünde alanlar başarılı sayıldı. Sınavlar, 3-22 Mart’ta yapıldı. Sınav sonuçlarına yönelik olan itirazlar ise 23-26 Mart’ta alındı ve 27-31 Mart’ta yapılan itirazlar incelenerek kesin liste ilan edildi.

Bütün aşamaların ardından, taşeron işçilerin kadroya geçişi 90 günlük bir sürecin bitimi ile tamamlanmış oldu. Bu süreci başarıyla tamamlayan kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki işçiler topluca kadroya geçerek artık kadrolu olmanın güvencesine sahip oldular.

Maaşlara 702 lira devlet katkısı geliyor

İkramiye ve promosyonlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamalarda promosyon ücretleri ile ilgili olarak taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasından sonra işçilerin geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağı ifade edildi. Bu durumda asgari ücretli bir taşeron işçinin maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

Devlet kadrosuna geçen (öngörülen) 450 bin işçiye, 52 günlük ilave tediye ücreti (ikramiye) verilecek. Bu durumda işçilerin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık tediye ücreti verilmiş olacak. Bununla beraber geçiş süreci nedeniyle 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da ödenecek.

Kaç kişi kadrolu oldu?

Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hükümlü işçilerin kadroları

31 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik uyarınca; Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden;


Bu Yönetmelik uyarınca eski hükümlü olduğunu belgelendiren kişiler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilecektir.

“MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.” ifadelerine yer verildi.

İş yerinde bilgilerimiz nasıl toplanıyor?


İstanbul doğumlu olan Hazal Mintaş, lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Serbest avukatlık yapan Mintaş'ın Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi adında bir kitabı bulunmaktadır. Mesleki çalışmalarının dışında ise siyaset ve sivil toplum alanlarıyla ilgilenmektedir. Uzun yıllardır hak temelli çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üye ve eğitmen olup, yönetim kurullarında görev almaktadır. Çalışma alanları insan hakları, gençlik hakları, gönüllü hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğidir.