Özel üniversitelerde her bölüme 2 araştırma görevlisi zorunluluğu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde dördüncü sınıfı olan bölümlerde en az 2 (iki) araştırma görevlisi çalıştırmayı zorunlu hale getirdi.

YÖK özel üniversitelerde her bölüme en az 2 araştırma görevlisi zorunluluğu getirdi
YÖK özel üniversitelerde her bölüme en az 2 araştırma görevlisi zorunluluğu getirdi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 11 inci Kalkınma Planında (2019-2023) vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yer alan “Politika ve Tedbirler” arasında; “562.3. Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” hedefi bulunmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili bir dizi kararlar alınmaya başlanmıştır.


Bunlardan birisi; Dördüncü sınıfı bulunan her bir lisans programı için (tıp, diş hekimliği ve eczacılık için ayrıca düzenlemeler olduğundan bunlar hariç) en az 2 (iki) araştırma görevlisi istihdamı zorunlu olmuştur. Şayet vakıf üniversitesi bu koşulu sağlamıyorsa, bu programların kontenjan artırma talepleri dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, vakıf üniversitelerinin kontenjan taleplerinin değerlendirilmesi için dördüncü sınıfı (son) bulunan programlar için 4 öğretim üyesinin istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Araştırma görevlisi istihdam şartından, lisansüstü öğrencilerinin toplamının yüzde 30’unu ücretsiz olarak okutan ve yetiştiren vakıf üniversiteleri muaf tutulmasına da karar verilmiştir.

İlave olarak devlet ve vakıf üniversiteleri ile ilgili alınan diğer kararlar ise şu şekilde;


-Toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1’i kadar Ar-Ge bütçesi ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan artırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Kontenjanı 80 ve üzerinde olan Vakıf MYO’ların ön lisans programlarında kadrolu öğretim elemanı sayısı şartı 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Bunun yanında ön lisans programlarındaki öğretim elemanlarından beceri sahibi uzmanların yanı sıra en az ikisinin tezli yüksek lisans veya birisinin doktora derecesine sahip olması şartı getirilmiştir.

-Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından her birine en çok 15, tezsiz yüksek lisans programlarına ise en fazla 30 kontenjana kadar öğrenci alım ilanının ilgili vakıf üniversitesince yapılması uygulamasına devam edilecektir. Ancak bu rakamlardan fazla öğrenci alınmak istenmesi halinde bu durum YÖK’ün iznine bağlanmıştır.


– Doktora düzeyinde aranılan altı asgari kadrolu öğretim üyesinin ikisinin yabancı uyruklu olabileceğine yönelik karar alınmıştır.