Şirket aracını mesai saati dışında kullanmak tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracını ve bazı malzemeleri mesai saati dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin feshedilmesini haklı buldu. Kovulan çalışana kıdem ve ihbar tazminatı verilmemesine hükmedildi.

Şirket aracını mesai saati dışında kullanmak tazminatsız kovulma haklı fesih sebebi
Şirket aracını mesai saati dışında kullanmak tazminatsız kovulma sebebi

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir şirketin çalışanı, yaklaşık 2 ay süresince iş yerine ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Aracı şirket yetkililerinin bilgisi dahilinde kullandığını ifade eden çalışan, daha sonraki beyanlarında aracı kullanmadığını ileri sürdü.


Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Yargıtay: Şirket aracını mesai saati dışında kullanmak tazminatsız kovulma sebebi

İş sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davada ise Gebze 3. İş Mahkemesi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş akdinin haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş yerine ait aracın ve malzemelerin özel işlerde kullanıldığı, bu sebeple de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü vurgulandı.

Çalışanın doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığına işaret edilen kararda; reddedilmesi gereken kıdem ihbar ve tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil, ücret, hafta tatili, yıllık izin alacaklarının tahsili ile manevi tazminat talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının başkaca bir alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, manevi tazminat talebinin reddine, sair taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

İşveren, işçinin işyerine ait minibüs ile sair malzemeleri kendi çıkarları için özel işlerinde kullandığı ileri sürülmüştür.

Dosyadaki 27.09.2008 tarihli tutanakta “Şirketimiz çalışanlarından …’un şirketimize ait olan servis aracını kişisel amaçları doğrultusunda 2 ayı aşkın süreden beri mesai saatleri dışında izinsiz olarak kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca şirketimizin alet takımı ve malzemelerini şirket dışında farklı firmalarda kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı tespit edilmiştir.” şeklinde açıklama olup, davacı işçinin ihtirazi kayıt derc etmeden bu tunanağı imzaladığı, ayrıca bu tutanağı işyerinde çalışan …, … ve …’in de imzaladığı anlaşılmaktadır.

Davacının görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı ceza davası dosyasının tetkikinde; dinlenen tutanak mümzilerinin hazırlık ve mahkemedeki tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde davacı işçinin bu durumu kabul ve itiraf ettiğini, … ve …’in davacıya tutanağı imzalaması için bir baskı yapılmadığını, …’in ise mahkemedeki beyanında baskı yapıldığını beyan ettikleri, ancak …’in baskının ne şekilde gerçekleştiğini açıklamadığı görülmüştür. Davacı işçi ise hazırlık ifadesinde işverene ait aracı özel işlerinde kullandığını ancak bunu işverenin bilgisi dahilinde yaptığını, sorgu ifadesinde ise işyerine ait aracı özel işlerinde kullanmadığını, malzemelerin ise kendisine ait olduğunu fakat yazılı belgesi olmadığından malzemeleri işverene teslim ettiğini beyan etmiş, ancak tanık beyanlarından malzemelerin şirkete ait olduğu anlaşılmıştır.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E. 2009/403 ve 2010/1048 K. sayılı ilamı ile beraatine dair verilen karar onanarak kesinleşmiş ise de delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz.

Olaya ilişkin tutanak, tutanak tanıklarının anlatımları, işçinin çelişkili beyanları, dosyadaki bilgi ve belgelerden işçiye fesih nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmadığı, işçinin aleyhine suç izafe olunan hususları içerir tutanağı imzalaması için zorlayıcı bir neden bulunmadığının, ayrıca işçinin bu yöndeki şikayeti üzerine Gebze C. Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinin anlaşılması karşısında davacının işyerine ait araç ve malzemeleri özel işlerinde kullandığı, bu sebeple iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü kabul edilmelidir. Davacının doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e bendi uyarınca haklı nedene dayandığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken davacının ceza yargılamasında beraat ettiği gerekçesi ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:


Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kirayı geciktirenlere kötü haber: Yasal faiz uygulanacak!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.