Turizm ölçme sistemi geliyor: Devlet nereye tatile gittiğinizi bilecek

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan iç turizm ölçme sistemi adı verilen ve 2020’de Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak yapı ile GSM operatörleri müşterisinin hangi şehre ve otellere gittiği devlete bildirecek.

Turizm ölçme sistemi geliyor: Devlet nereye tatile gittiğinizi bilecek
İç turizmi ölçme sistemi geliyor: Devlet nereye tatile gittiğinizi bilecek

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre 2020’de Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak düzenlemeyle; cep telefonu operatörleri müşterisinin hangi şehre ve otel gittiği devlete bildirecek. Bu durum, özel hayatın gizliliğini ihlal tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirecek.  Buna göre, program kapsamında iç turizmi ölçme sistemi oluşturulacak. Düzenleme kişisel verilerin mahremiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Telekomünikasyon firmalarından yararlanılarak yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan çalışma yürütülecek.


Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

İç turizmi ölçme sistemi geliyor

Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler oluşturulacak. Bu çerçevede ziyaretçi deneyimini artıran teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilecek. Yurt dışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali hususlar başta olmak üzere ülke mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak.

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda bilişim araç ve ortamlarında yürütülecek seyahat acenteliği faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan mevzuat değişikliği hazırlıkları tamamlanacak.

Turizm hareketleri izlenecek

İç turizmi ölçme sistemi kurulacak. Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkanlarından yararlanılarak elde edilen verilerle, yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek.

Turizm yatırımcı ile işletmecilerinin kamuyla iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bunda gereken kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

Çeşme Turizm Kenti

Didim Turizm Kenti kapsamında tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tasarruf haklarının Bakanlığa alınmasına yönelik iş ve işlemlere devam edilecek, Çeşme Turizm Kenti için ise bu süreç başlatılacak. Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin (KTKGB) bütününde planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere etüt ve araştırma çalışmaları tamamlanacak.

Side Turizm Bölgesi golf turizmi 

Golf turizmine açılmak üzere Side Turizm Bölgesi’nde planlama çalışmaları tamamlanacak ve buradaki kamu taşınmazlarının tasarruf haklarının Bakanlığa devri ile özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması çalışmaları yürütülecek. Turizm sektörüne ilişkin dağınık haldeki mevzuat bugünün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmek suretiyle sektörü ilgilendiren tüm hususlara ilişkin Turizm Temel Yasası çıkarılacak, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Yeni koşullar ve ihtiyaçlar nedeniyle Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik gerekli çalışmalar tamamlanacak.

Turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek

Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna göre yönetilecek. Antalya, Muğla ve İzmir’de ilan edilmiş KTKGB’ler ile kıyı kesimlerinde mevcut ve planlanan yatak kapasitelerinin tespit edilmesi, haritalandırılması ve raporlanması çalışmaları yürütülecek.


Turizm sektörü çalışanları için Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen eğitim programlarına sektörün daha fazla katılım sağlamasına yönelik çalışmalar yapılacak ve talebi karşılayacak şekilde eğitimler verilecek. Bakanlıkça 4 bin sektör çalışanına eğitim verilecek. Turizm tesislerinde çalışan personel için lojman yapımına imkan tanıyacak kamu taşınmazları tespit edilecek, bunların tasarruf haklarının Bakanlığa devrine yönelik iş ve işlemler yürütülecek, tasarruf hakları alınan taşınmazların tahsisi için şartname hazırlanacak.

Telif hakları için çalışmalar

Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesinin hedeflendiği programa göre, Fikri Mülkiyet Akademisince ilgili kesimlerin eğitim ihtiyaçları ve talepleri tespit edilecek. Bu talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim programı oluşturulacak ve yıl boyunca eğitimler verilecek. Toplumda telif haklarına yönelik bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Çocuklar ve gençler öncelikli olacak şekilde, telif hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik animasyon, spot film, video, afiş tasarımı, yarışma, seminer ve konferans gibi etkinlikler yapılacak.  Telif haklarına dayalı yaratıcı kültür endüstrilerinin yarattığı ulusal istihdam ve dış ticaret gelirleri içindeki payı hesaplanarak, kapsamlı rapor hazırlanacak.

Yazılım ve bilişim sektöründe, kayıt-tescil uygulamasının etkinliğinin ve bilinirliğinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Bilişim firmalarının yoğun faaliyet gösterdiği en az üç ayrı bölgede ve farklı üniversitelerde tanıtım ile bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.

Telif haklarına dayalı kültür endüstrilerine yönelik destek programları tespit edilecek ve derlenerek teşvik rehberi hazırlanacak.  Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine veri girişleri yapılacak. Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne 10 unsur kaydedilecek. 2 bin 500 bilgi ve belgenin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydı yapılacak.

Müzayede salonları sertifikalandırılacak

Fikir ve sanat eserleri veri tabanının zenginleştirilmesi amacıyla meslek birliklerinin veri tabanlarıyla entegrasyon sağlanacak ve Bakanlığın verileriyle düzenli olarak güncellenecek.  Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan karar (sansür) belgeleri ile dosya muhteviyatı, fikir ve sanat eserleri veri tabanına dahil edilecek. Güzel sanat eserlerinin satışa sunulduğu müzayede salonları ve sanat galerileri tespit edilerek, bunların sertifikalandırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak. Bu kapsamda plastik sanat eserlerinin 2863 sayılı Kanun kapsamında yer alması ve bu çerçevede ikincil mevzuatın oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Restorasyonlar tamamlanacak

Telif haklarına dayalı kültür endüstrilerine yönelik projeler, UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi de gözetilerek desteklenecek. Buna göre, mevcut destekler bakımından bu sözleşme de gözetilerek değerlendirme kriterlerine eklemeler yapılacak.  Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ile onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek.

Önceliklendirilmiş 200 vakıf eserinin restorasyonu uluslararası standartlara göre tamamlanacak.  Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek.

Pilot olarak belirlenecek bir kentte, kentsel tasarım projesi hazırlanacak. Beş kentin koruma amaçlı imar planı hazırlanacak.  Ülkenin, yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasının korunmasına yönelik yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacak.


Özellikle yurt dışında tehdit altındaki tarihi miras için bu bölgelerde TİKA gibi hareket kabiliyeti yüksek kurumlar tarafından envanter çalışmalarına katkı sunulacak.  Farklı kurumlarda oluşturulan kültür envanterlerinin tek bir veri tabanında birleştirilmesi çalışması tamamlanacak.

Öte yandan, programda dikkat çeken diğer bazı noktalar şöyle:

  • İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek.
  • Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.
  • Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda ürünler için vergisel teşvik uygulanacak.
  • Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak.
  • Kamuya ait linyit sahaları santral kurulması için ihaleye çıkarılacak.
  • Müteahhitler ekonomik ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılacak. Üstlenebilecekleri iş büyüklüklerinde yeterlik uygulamasına geçilecek.
  • Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.
  • STK’ların iç ve dış denetimi yeniden düzenlenecek.

Konaklama Vergisi: Otel oda fiyatlarına yansıyacak!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.