Hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman başlıyor?

Hukuk mesleklerine giriş sınavı meselesi hukuk fakültesi öğrencilerinin son zamanlarda sıklıkla tartıştığı ve yoğun bilgi kirliliğinin yaşandığı bir husustur. Bu sınavın kimleri kapsadığı, sınavın nasıl olacağına dair yanlış bilgiler dolaşmaktadır.

hukuk mesleklerine giriş sınavı

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan* düzenleme ile “İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.” ibaresi eklenmiştir.

2024’ten önce Hukuktan mezun olanlara sınav muafiyeti getiriliyor.

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre 31/3/2024’ten önce mezun olarak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarılı olma şartı aranmayacak.


Bu hüküm kanunun yürürlük tarihi olan 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine giren öğrenciler hakkında uygulanacaktır. Ancak sonradan yapılan bir değişiklik ile “Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.” cümlesi ilave edilmiştir. Dolayısıyla kural olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hukuk fakültelerine kayıt yaptıran kişiler hukuk mesleklerine girebilmek için sınava tabi tutulacaktır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Soru Dağılımı Nasıl Olacak? 

  1. Anayasa Hukuku
  2. Anayasa Yargısı
  3. İdare Hukuku
  4. İdari Yargılama Usulü
  5. Medeni Hukuk
  6. Borçlar Hukuku
  7. Ticaret Hukuku
  8. Hukuk Yargılama Usulü
  9. İcra ve İflas Hukuku
  10. Ceza Hukuku
  11. Ceza Yargılama Usulü
  12. İş Hukuku
  13. Vergi Hukuku
  14. Vergi Usul Hukuku
  15. Avukatlık Hukuku
  16. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  17. Türk Hukuk Tarihi

İdari Yargı Ön Sınavı Soru Dağılımı Nasıl Olacak? 

  1. Anayasa Hukuku,
  2. Anayasa Yargısı,
  3. İdare Hukuku,
  4. Türk İdari Teşkilatı,
  5. İdari Yargılama Usulü,
  6. Medeni Hukuk,
  7. Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
  8. Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,
  9. Hukuk Yargılama Usulü,
  10. Ceza Hukuku (Genel hükümler),
  11. Ceza Yargılama Usulü,
  12. Vergi Hukuku,
  13. Vergi Usul Hukuku,
  14. Maliye ve Ekonomi,
  15. İmar ve Çevre Hukuku,
  16. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavlar test şeklinde yapılır. kezi Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır

Sınava kimlerin gireceği ve muaf olacağına dair kafa karışıklıklarını giderecek olan kanunun metni:

MADDE 32- 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kuramlarına kayıt yaptıranlardan 31 /3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.”


Kanunun gerekçesi:

MADDE 32- Madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına cümle eklenmektedir.

Bilindiği üzere 2547 sayılı Kanunun “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı” kenar başlıklı ek 41 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.” hükmüne, ikinci fıkrasında ise “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye ‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenleme, Hukuk Mesleklerine Giriş veya îdari Yargı Ön Sınavlarına 2547 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olanların girmesini öngörmüş olup 24/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin geçiş hükmü olan 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinde; “Ek 41 inci maddede düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre geçici maddenin yürürlüğe girdiği 24/10/2019 tarihinden önce ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranların Hukuk Mesleklerine Giriş veya îdari Yargı Ön Sınavlarına tabi olmadıkları hususunda tereddüt bulunmamaktadır. İlgili yükseköğretim kurumlarına 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar bakımından ise belirtilen sınavlarda başarılı olma şartı uygulanacaktır. Ancak, önlisans mezunu olup, Dikey Geçiş Sınavıyla 2019 yılı Ekim ayından sonra ilgili fakültelere kayıt yaptırıp iki ya da üç yılda mezun olanların söz konusu sınavlara tabi olup olmadıkları hususunda tereddüt oluşmuştur. Ayrıca ilgili fakültelere 2019 yılı Ekim ayından sonra kayıt yaptırıp dört yıldan daha az sürede mezun olanların sınava tabi tutulmasının eşitlik ve hakkaniyete aykırı olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Teklifle, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar hakkında, hâkim adaylığı veya hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek ya da avukatlık yahut noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya îdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı aranmayacağı hükme bağlanmaktadır.Kaynak:

Hukuk


İstanbul doğumlu olan Hazal Mintaş, lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Serbest avukatlık yapan Mintaş'ın Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi adında bir kitabı bulunmaktadır. Mesleki çalışmalarının dışında ise siyaset ve sivil toplum alanlarıyla ilgilenmektedir. Uzun yıllardır hak temelli çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üye ve eğitmen olup, yönetim kurullarında görev almaktadır. Çalışma alanları insan hakları, gençlik hakları, gönüllü hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğidir.