EK MTV için son gün: Ödenmezse veya ödenirse ne olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, (GİB) ek MTV uygulamasının iptali için AYM’de açılan davayla ilgili açıklama yaparak ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Bugün ödeme için son. AYM karar tarihi ise 7 Eylül. Peki ek MTV bugün ödenmezse veya ödenirse ne olacak?

EK MTV

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmediğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV’nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.


AYM henüz karar vermedi

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız” ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.

Peki ek MTV ödenmezse ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı “7456 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023’e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV’ye tabi olacak.

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

Kimler ek MTV ödemeyecek?

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den istisna olacak.


Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan “Ek MTV İstisna Talep Formu” ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

Erdoğan’ın ‘kabul edilemez’ dediği iddiası

Öte yandan Teyit.org sitesinde yer alan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araç sahiplerinden ek MTV almanın kabul edilemez olduğunu söylediği iddiası doğru değil.

Kritik tarih 7 Eylül

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Çağrı Ünsal, konuyla ilgili Anka Haber Ajansı’na konuştu:

Şimdi konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ana muhalefet partisinin yapmış olduğu bir iptal başvurusu var. Bu kanun iptaliyle ilgili başvurunun Anayasa Mahkemesi’nce 7 Eylül perşembe günü gündeme alınacağı ve konunun karar bağlanacağı ifade ediliyor. Hal böyleyken MTV’nin bu taksidinin ödenip ödenmemesi ile ilgili mükellefler, vatandaşlar nezdinde bir soru tabii ki akıllara geliyor.

Bu taksit vadesinde ödenirse ve daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce bir iptal kararı verilirse ödenen tutarların geri istenmesi bir idari başvuruyla ya da bir yargısal başvuruyla geri istenmesi noktasında hukuken bir problem olacağını düşünüyoruz. Çünkü, Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geriye yürümez. Dolayısıyla burada verilecek bir iptal kararı da geriye dönük sonuç doğurmayacaktır. Bu da halihazırda iptal kararından önce ödeme yapmış olan mükellefler açısından yapılan ödemelerin iadesinin istenemeyeceği yorumuna bizi götürür. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir durumda iptal kararı verse bile bu vergiyi ödeyenler açısından bunun iadesinin hukuken çok mümkün olmadığını değerlendiriyoruz.

“AYM iptal kararı verse bile iadesi çok mümkün değil”

Bu verginin ödenmemesi durumunda ne olur? 6 Eylül günü ilk taksidin vadesinin dolmasına müteakip ilgili vergi daireleri bu ek MTV tutarını bir ödeme emrine bağlayarak bunu mükellefe tebliğ ederler. Aynı zamanda vade geçmiş olduğundan aylık yüzde 2.5 oranında bir gecikme zammı uygulaması söz konusu olur. Bu konunun maddi yönüdür. Buna ilaveten trafikle ilgili  bazı sıkıntılar yaşanabilir. Aracın muayenesinin yapılamaması, trafikten çekme gibi sonuçlar doğmaktadır.

AYM iptal ederse ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak mı?

Anayasa Mahkemesi’nin önündeki başvuruyla ilgili nasıl bir karar vereceği hususunda ise önceki kararlara atıf yapılıyor. 2003 yılında Anayasa Mahkemesi’nin bununla ilgili vermiş olduğu yine benzer bir ek mali yükümlülükler ile ilgili vermiş olduğu bir iptal kararı işaret ediliyor. Doğru. Anayasa Mahkemesi’nin 2001 yılında ve 2003 yılında konuyla ilgili iki ayrı kararı var. Aslında bunlardan bir tanesi, getirilen ek mali yükümlülüğün iptali yönünde bir tanesi ise iptal başvurusunun reddi yönünde.

2001 yılında Anayasa Mahkemesi dedi ki: Bu ek mali yükümlülük bir kamu yararı gözetilerek getirilen düzenlemedir. Dolayısıyla iptal başvurusunu reddetti. 2003 yılında ise getirilen düzenlemenin araç sahipleri aleyhine öngörülmez ağır bir mali yükümlülük yarattığı gerekçesiyle iptal başvurusunu kabul etti. Dolayısıyla farklı mahkeme kararları, farklı yorumlar söz konusu olabildiğinden bu düzenleme için Anayasa Mahkemesinin ne diyeceği, ne yönde bir karar vereceğini tahmin etmek çok mümkün olmayacak.


Ancak Anayasa Mahkemesi’nin vereceği olası bir iptal kararına ya da iptal başvurusunun reddi kararına göre mükelleflerin ödeme durumları tabii ki değişecek. Halihazırda iptal kararı verildiğinde ödeme yapmamışsa bir mükellef, ek mali yükümlülüğün bir yasal dayanağı kalmadığı için artık o ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak ancak ödemeye yapanlar açısından bunun iadesi belirttiğim gibi hukuken çok mümkün gözükmemekte.”

MTV iki katına çıkıyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.