TİBAŞ Holding: Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi oldu

TİBAŞ Holding

Tüm iştiraklerini banka bilançosunun dışına taşıyıp ayrı bir holding kurma kararı alan Türkiye İş Bankası’nın yüzde 100 hissesine sahip olacağı TİBAŞ Holding’in sermayesi 140 milyar TL olarak belirlendi. Özkaynak büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi oldu.

Cam, sigorta, reasürans, menkul kıymetler, enerji, gayrimenkul başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren bağlı ortakları olan İş Bankası, tüm bu şirketleri çatısı altında toplayan TİBAŞ Holding‘in kuruluş kararını açıkladı.

Perşembe gecesi KAP‘a bildirilen karara göre yeni kurulan holdingin çatısı altına girecek şirketlerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri 139.3 milyar TL. Yaklaşık 700 milyon liralık nakdi sermayenin de konulmasıyla TİBAŞ Holding’in sermayesi 140 milyar TL olacak. Bu rakam Türk iş dünyası açısından bir rekoru ifade ediyor.


TİBAŞ Holding, Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi ünvanını aldı

Açıklamanın bir başka önemi de şu: 139.3 milyar TL’lik ayni sermaye (iştiraklerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri) ve üzerine eklenen nakitle birlikte 140 milyar liraya ulaşan değer TİBAŞ Holding’in özkaynaklarını temsil ediyor. Böylece TİBAŞ Holding özkaynak büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi ünvanını kazanıyor.

31 Aralık 2023 bilançoları itibariyle Koç Holding‘in özkaynak büyüklüğü 404.7 milyar TL. Sabancı Holding 202.7 milyar TL’yle ikinci sırada. Tek şirket bazında bakıldığında ise Türk Hava Yolları 457.3 milyar TL’yle holdinglerden daha yüksek özkaynağa sahip. Bu rakamda, THY’nin hafta içinde açıklanan bilançosunda yer alan 90 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 2023 karına, dolayısıyla özkaynaklara eklenmesinin önemli etkisi var.

Not: TİBAŞ Holding’e “Türkiye’nin üçüncü büyük holdingi” derken şu ayrıntı da dikkate alınmalı. Koç Holding’de Yapı Kredi’nin, Sabancı Holding’de ise Akbank’ın ana ortaklık pay değerleri bilanço özkaynak rakamlarının içinde. TİBAŞ Holding ise İş Bankası’ndan bölünen, dolayısıyla bankasız bir yapı. Koç ve Sabancı’nın banka dışı varlıklarıyla hesaplanması halinde holding sıralamasında birinci değil ama ikinci sıranın değişmesi söz konusu olabilir. 

Türkiye İş Bankası’nın, Türk iş dünyası tarihine geçecek önemdeki TİBAŞ Holding açıklaması şöyle:

İştirak portföyümüzdeki payların “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devri ve kısmi bölünmenin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi yönündeki kararlar kamuoyuna duyurulmuştu.

Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin yaralarının sarıldığı bir ortamda, henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde vurguladığı “iktisadi bağımsızlık” vizyonu doğrultusunda ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik önem taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok sektörde bizzat kurduğu ve iştirak ettiği 300’ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.


Bankamız, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023’te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmaları aksamadan devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuzca 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere,

 • Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı ortaklıklarımızdan,
 • – Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,
 • – Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
 • – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
 • – İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
 • – Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
 • – Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,
 • – İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,
 • – İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • – JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • – JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • – Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden önce gerçekleşmesi halinde, birleşme dolayısıyla Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. paylarına istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. payları aynı kapsamda bölünme suretiyle devre konu olacaktır.),
 • – İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • – İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
 • – Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
  paylar ile,
 • – İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki pay ile,
  – Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 17. maddesinde düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme” suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması,

 • Kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölünme belgelerinin onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,
  • Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,
  • Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL’nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararların icrasını teminen,

 • İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması, yasal işlemlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,
  • Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlem ve başvuruların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme belgelerinde değişiklik yapılmasının istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli değişikliklerin yapılması,
  • İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


* Devre konu payların Vergi Usul Kanunu uyarınca Bankamızdaki kayıtlı değerlerinin toplamıdır.

Altın fiyatları neden yükseliyor?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.