Yazar Kullanıcı Sözleşmesi

İndigo Dergisi Yazarlık Sözleşmesi

İşbu sözleşme, İndigo Dergisi markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren indigodergisi.com sitesi ile Kullanıcı / Yazar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında İndigo Dergisi’ne belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı Yazar olarak anılacaktır. İndigo Dergisi ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, İndigo Dergisi ise indigodergisi.com veya İndigo Dergisi olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu İndigo Dergisi’nin sahip olduğu internet sitesi indigodergisi.com’a üye olan Yazar kullanıcısının siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) İndigo Dergisi, indigodergisi.com sitesi üstünden üyelerine fikir yazıları, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Yazar kullanıcısı, indigodergisi.com’a üye olarak bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, İndigo Dergisi’nden hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.

2) Yazar’ın İndigo Dergisi’nde yayımlanması için gönderdiği içerikler, indigodergisi.com’da yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları İndigo Dergisi’ne aittir. Yazar, İndigo Dergisi’nde yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.

3) Yazar, indigodergisi.com için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak İndigo Dergisi’ne devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın indigodergisi.com’da yayınlanan hiçbir içerikte hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Yazar’ın, indigodergisi.com’da kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren işbu Yazar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

5) Yazar, indigodergisi.com için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.

6) Yazar, indigodergisi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, indigodergisi.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

8) Bir yazıyı İndigo Dergisi’nin yanı sıra bir veya daha fazla siteye göndermek suretiyle yazarlık yapmak İndigo Dergisi’nin çalışma prensiplerine, yayın ilkelerine ve içerik politikasına kesinlikle aykırıdır. Böyle bir durumda, Yazar’ın kullanıcı hesabı kapatılır ve yazarlığı sonlandırılır.

9) Yazar, indigodergisi.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, İndigo Dergisi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

10) Yazar, indigodergisi.com’u kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından indigodergisi.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İndigo Dergisi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya İndigo Dergisi’nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini İndigo Dergisi’ne vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri indigodergisi.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder:

  • TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.
  • Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
  • Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
  • Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
  • Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
  • Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, İndigo Dergisi ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı indigodergisi.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

14) Yazar, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazarın; kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, İndigo Dergisi’nin Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası‘na, Çalışma Prensipleri‘ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası‘na ve Telif ve Kopyalama Hakları‘na uyacağını kabul ve beyan eder.

16) İndigo Dergisi’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya indigodergisi.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında indigodergisi.com’da tüm ziyaretçilerin erişimine açık olarak paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

İndigo Dergisi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazar özgeçmişinde yer alan kimlik no, cep telefonu, açık adres gibi hassas iletişim ve kimlik verilerini online erişimde veya üçüncü parti birey ve kurumlarla kesinlikle paylaşmamaktadır.

Yazar kullanıcısı; WordPress paneli üzerinden biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları, e-posta adresi gibi online erişime açık bilgileri bizzat kendi düzenleyebilmekte ve kaldırabilmektedir. Dolayısıyla bu bilgilerin kamuoyuna açık erişimde olacağını peşinen kabul eder. İndigo Dergisi, yazar tarafından online erişime açık bu tür kişisel verilerin potansiyel üçüncü parti kullanımlarıyla ilgili sorumluluğu peşinen reddeder.

C. İÇERİĞİN MAHKEME KARARIYLA KALDIRILMASI VE ESB BİLDİRİMİ

5651 sayılı ‘İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’ gereği Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri kararı ile bir içeriğin kaldırılması talep edilebilir. Yine Kanun’un 6/A maddesi gereği; Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından içeriğin linki (bağlantı adresi) İndigo Dergisi’ne gönderildiği andan itibaren 4 saat içinde İndigo Dergisi’nin veritabanından kalıcı olarak silinmektedir. Bu doğrultuda Yazar kullanıcısının herhangi bir sorumluluk alanı bulunmamaktadır. Kanun gereği bu işlemin uygulanması İndigo Dergisi tarafından yerine getirilmektedir.

D. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1) İndigo Dergisi, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) İşbu sözleşme karşılıklı veya İndigo Dergisi tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, İndigo Dergisi’nde yayına girmiş hiçbir içeriğinin indigodergisi.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca indigodergisi.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın indigodergisi.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, indigodergisi.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak İndigo Dergisi’ne devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, indigodergisi.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; İndigo Dergisi, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, İndigo Dergisi’nin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

E. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) İndigo Dergisi’nde köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı İndigo Dergisi’nin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, İndigo Dergisi malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya İndigo Dergisi’nin çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: İndigo Dergisi’ni kullanmamaktır ve İndigo Dergisi’nde Yazar olarak üye olmayacağını [email protected] adresine beyan etmektir. Bu durumda İndigo Dergisi, söz konusu Yazar üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. İndigo Dergisi, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri İndigo Dergisi’nin Editör veya Görüş isimli kullanıcı hesabına aktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın sonlandırılması durumunda:

  • Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
  • Yazara ait yazılar ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
  • Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “Görüş” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi geri döndürülemez şekilde kalıcı olarak silinir.

F. SON BULMA

Bu anlaşma, İndigo Dergisi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar.

G. DİĞER

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklarda Muğla’nın Marmaris ilçesi Mahkemeleri yetkilidir.