Geleceğin CEO adaylarının 5 ortak özelliği nelerdir?

Başarılı şirketlerin ortak özelliği, gelecekte lider konumuna gelme potansiyeline sahip yöneticileri kendilerine çekmek ve elde tutmak konusunda gösterdikleri yoğun çabadır.

Geleceğin CEO adaylarının 5 ortak özelliği nelerdir?

Türkiye’nin önde gelen ölçme ve değerlendirme firmalarından Assessment Systems, başarısını sürdürmek isteyen şirketlerin gelecek liderlerini belirlerken mutlaka dikkate alması gereken 5 önemli yetkinliği açıkladı.

Geleceğin liderlerini belirlemek için şirketler; çoğunlukla, çalışanı mevcut performansına göre değerlendirme tuzağına düşer. Oysa kişinin mevcut görevinde performansının yüksek olması, onun ileride iyi bir lider olacağını göstermez. Performans kişinin mevcut kapasitesine ve isteğine bağlı olarak ortaya çıkarken gelecekteki liderlik rolü için bilinmesi gereken, kişinin potansiyelidir.


Potansiyel, çoğu zaman mevcut görevde gözlemlenebilir değildir; çünkü kişinin uzun vadedeki nitelikleriyle ilgilidir. Geleceğin CEO adayının potansiyelinin yüksek olduğunu belirleyen 5 temek özellik vardır. Başka deyişle bu özelliklere sahip genç çalışanları, gelecekte üst düzey pozisyonlarda görme olasılığımız sahip olmayanlara kıyasla çok daha yüksektir. İşte geleceğin liderinin sahip olması gereken 5 temel yetkinlik…

Geleceğin CEO adaylarının 5 ortak özelliği

1- Başarı odaklılık

Başarı odağı yüksek kişiler, kendilerine yüksek standartlar belirler ve bu standartları aşmak için sürekli çaba gösterirler. Bu yönü güçlü kişiler, yaptıkları işte başkasının yönlendirmesi olmadan kendileri için hep daha iyisine ulaşmayı hedeflerler.

Neyi başarmak istedikleri konusunda nettirler ve attıkları her adım bu hedefe yöneliktir. Hedeflerine ulaşma konusunda ise azimli hareket ederler. Karşılarına çıkan engeller karşısında olumlu bakış açısını koruyarak yılgınlık göstermezler.

Zorluklarla karşılaşmak onlara heyecan verir, zorlu durumları kendilerini test ettikleri fırsatlar olarak görürler.

2- Öğrenme çevikliği

Geleceğin CEO adayları

Öğrenme çevikliğine sahip kişiler, yeni şeyler öğrenmeye meraklıdır, çabuk öğrenir ve öğrendiklerini hayata geçirmek için aktif çaba sarf ederler. Öğrenmeyi sadece mecburiyet olarak algılamadıkları için şirketlerinin kendilerini yönlendirmesini beklemeden harekete geçerler.

Bu kişilerin bir başka temel özelliği, öğrendiklerini test etme arzularıdır. Bu yüzden yeni bir şey öğrendiklerinde bunu uygulamaya dökerek işe yarayıp yaramadığını görmek isterler. Yaptıkları hataları öğrenme fırsatı olarak görür ve bunlardan ders çıkarırlar.

Sonuç olarak bu özellik kişiyi yaptığı işte, özellikle işiyle ilgili konulara hakimiyeti, yeni iş yapma tarzlarına hızlı adapte olması ve ürettiği yaratıcı çözümlerle diğerlerinden ayrıştırır. Bir liderin yeniliklere açık olması ve yenilikleri hayata geçirme konusunda istekli ve cesur olması şirketin rekabet avantajını koruyabilmesi için de kritiktir.

90’lı yıllarda önde gelen şirketlerin önemli bir kısmı bugün hayatımızda yoksa ya da artık gerilerde kaldıysa bunun nedeni yeniliklere açık olmayan liderlere sahip olmalarıdır.

3- Analiz yeteneği

Analiz yeteneği güçlü kişiler, olay ve olguları hızlı kavrarlar. Sistematik düşünebilme becerisine sahiptirler ve herhangi bir konuda karar verirken ya da bir sorunu irdelerken çok yönlü (tüm olasılıkları hesaba katarak) düşünürler.


Bu kişiler objektif verilerle hareket etmeyi, başka deyişle sezgilerinden çok verilere dayalı karar vermeyi tercih ederler. Karşılaştıkları sorunların nedenlerini derinlemesine analiz etmeyi severler ve konuyla ilgili doğru iç görülere sahiptirler.

Bu özellikleri sayesinde alışılagelmiş çözümlerin ötesinde çözümler üretebilirler. Bu kişiler, uzun vadeli düşünen kişilerdir. Verilerden hareketle gelecekle ilgili net tahminlerde bulunurlar. İş hayatında, uzmanlık gücünü etkili bir biçimde kullanırlar ve verdikleri kararlarının isabetli olmasıyla diğerlerinden ayrışırlar.

Hızlı kavrayan bir lider ise sorunları ya da fırsatları çok daha çabuk analiz eder ve bu sayede proaktif hareket edebilir. Liderin duygusal ve sosyal zekası ne kadar yüksek olursa olsun, başarılı olabilmesi için beklenenin üzerinde bir analiz yeteneğine sahip olması gerekir.

4- İlişki yönetimi

İlişki yönetimi güçlü kişiler, başkalarıyla etkili ilişkiler kurabilen ve iş birliği fırsatlarını etkin bir biçimde değerlendiren kişilerdir. Bu yönü güçlü kişiler, arzu ettikleri sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olacak kişileri doğru bir biçimde belirlemekte ve onlarla ilişki kurmakta başarılıdırlar.

Kurdukları ilişkilerin devamlılığını sağlar, güçlendirir ve arzu ettikleri sonuçlara ulaşmak adına kurdukları ilişkilerin gücünden yararlanırlar. Bu kişiler, başkalarıyla iş birliği fırsatlarını değerlendiren ve bu süreci etkili bir biçimde yürüten kişilerdir. Anlaşmazlık ortaya çıktığında bunları yapıcı bir biçimde çözüme kavuşturma çabası sergilerler.

Bu özelliğe sahip kişiler iş hayatında, içinde bulundukları ekip ya da iş birliği içerisinde olduğu kurum içindeki ya da dışındaki kişilerle güçlü ilişkiler geliştirirler. Lider, ekip üyeleri arasında ahenk yaratmayı başaran kişidir. Bunu yapabilmesi ise ilişki yönetimi konusunda etkili olmasına bağlıdır.

Öte yandan bu yönü gelişmiş liderler, kurdukları güçlü ilişkileri takipçilerini hedeflere yönlendirme ya da arzu edilen iş sonuçlarına ulaşma konusunda etkin bir biçimde kullanırlar.

5- Etkileme ve ikna

Etkileme ve ikna yeteneği yüksek kişiler, karşı tarafı ikna etmek için onun özelliklerine göre farklı etkileme stratejileri kullanırlar. Başka deyişle, baskın karaktere sahip kişilerin yaptığı gibi karşı tarafı zorlayarak ikna etmek yerine, onun etkileneceği unsurların neler olduğunu belirleyerek ve bunları etkili bir biçimde kullanarak karşı tarafı ikna ederler.

Etkileme ve ikna yeteneği yüksek kişiler aynı zamanda etkili iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Örneğin sözsüz iletişim unsurlarını etkili bir biçimde kullanırlar. Karşı tarafın beden dili, jest ve mimikleriyle verdiği mesajları doğru bir biçimde algılayıp ikna sürecinde bu bilgiden yararlanırlar.


Lider başkalarını ortak bir hedef etrafında bir araya getiren ve onlarda bu hedefe ulaşma konusunda istek uyandıran kişidir. Bunu yapabilmek için liderin takipçilerinin duygularını harekete geçirebilmesi gerekir. Bu yüzden etkileme ve ikna yeteneğinin güçlü olması lider için kritik önem taşır. Aksi halde ekibini yönlendirmesi mümkün olmayacaktır.

Finansal üst düzey yönetici olan CFO’lara talep yüksek


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.