Devre mülk alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Devre mülk alırken nelere dikkat etmek gerekir? ‘Devre mülk’ ile ‘devre tatil’ farklı şeyler mi? Devre mülkün süresi ne kadar olmalı?

Devre mülk alırken nelere dikkat etmek gerekir? Devre mülk ile devre tatil farklı şeyler mi? Devre mülk hakkının süresi ne kadar olmalı?

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biriside devre mülk hakkına istinaden karşılaşılan problemlerdir. Tarafımıza yapılan başvurularda, henüz ortada bir mesken yokken yapılan sözleşmeler, tapuya bildirilmeyen sözleşmeler, önden parası alındıktan sonra atıl halde bırakılan tesisler ve benzeri daha birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bunun önüne geçmek adına bir nebze olsun devre mülk sözleşmesi imzalanırken nelere dikkat etmeliyiz, bu konu üzerinde bir inceleme yapacağız.

Öncelikle konuyu daha iyi anlayabilmek için ‘devre mülk hakkı’nın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmekle birlikte, yasaya göre:


“Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.”

Önemle belirtmek gerekir ki; birbirlerine benzemekle birlikte devre mülkle devre tatil birbirlerinden farklı dayanakları olan sözleşmelerdir.


Devre mülk hakkı, mesken nitelikli kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapılarda tesis edilebilir. Devre mülk hakkı, sözleşmede ve tapu da, hakkın bağlı olduğu pay oranı ve yararlanma süresinin gösterilmesi şartına bağlıdır. Aynı zamanda bu hak, başkasına devredilebileceği gibi, mirasçılara da geçebilir.

Süresi ne kadar olmalı?

Devre mülkün süresi 15 günden az olmamalı ve yılın belirli dönemlerine ayrılması gerekir. Ayrıca bu haktan faydalanmada başkalarına da kullanım hakkı sağlanabilir. Devre mülkün sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır.

‘Devre mülk sözleşmesi’ imzalarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Sözleşmede mutlaka kullanım dönem ve şartları, yönetici seçimi, hak ve sorumlulukları, büyük onarım ve diğer bakım masrafları gibi hususlar düzenlenmelidir. Yapılacak olan sözleşmenin, mutlaka tapu kütüğüne kaydının sağlanması gerekmektedir.


Son olarak devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

Havayolları ile seyahat eden yolcuların hukuksal hakları neler?

Mirasın hükmen reddine yönelik emsal karar


Av. Serdar Ülkü
1984 yılında Ankara ilinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu. 2009 yılında Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında SU&EN Avukatlık Bürosunu kurdu. Halen Türkiye'de bir çok il'de partner hukuk büroları ile ortak çalışma yaparak avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Ankara Barosu nezrinde Staj Eğitimi vermektedir.