PR uzmanı ne görev yapar? Yetkinlikleri neler?

PR uzmanı ne görev yapar? Yetkinlikleri nelerdir? PR uygulaması nerelerde görülür? PR uzmanının faaliyetleri nelerdir? Amaçları nedir?

PR uzmanı ne görev yapar? Yetkinlikleri nelerdir?

Bir olay, bir birey, bir grup veya bir ürün konusundaki bilginin hedef kitlenin olumlu olarak dikkatini çekmek için haber araçları ve diğer kanallarla yayılması tanıtım olarak adlandırılır. PR, tanıtımdan gelmiştir. Çağdaş uygulamanın pek çoğu tanıtım yaparak sağlanmaktadır. Bazı kuruluşlar da halkla ilişkilerin amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca stratejiler olarak tanıtım bültenlerinden ve özel olaylardan faydalanmaktadırlar.

PR uygulaması nerelerde görülür?

PR uygulaması birçok hususta görülebilir. İnsan davranışlarını anlamaya yönelik danışmanlık, ileride olabilecek eğilimleri analiz etmek ve sonuçlarını önceden tahmin etmek, kamuoyu, tutum ve beklentilere yönelik araştırmalar yapmak, doğru ve tam bilgi esasına dayanan iki yönlü iletişimi kurmak ve bunu devam ettirmeye calışmak, yanlış anlaşılmaları ve ihtilafları önlemek, karşılıklı saygı ve sosyal sorumluluğu duyurmak, özel ve kamu yararı uyumunu sağlamak, personelle, tedarikçilerle ve müşterilerle iyi niyeti sürdürmek, endüstriyel ilişkileri geliştirmek, iyi ve nitelikli personeli kuruluşa çekmek, ürün ve hizmetleri tanıtmak, kurum kimliğini yansıtmak gibi uygulamaları vardır.


PR uzmanı ne görev yapar? Yetkinlikleri nelerdir?

PR uzmanının yetkinlikleri nedir?

Öncelikli olarak PR uzmanının konusunda iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Halkla ilişkiler uzmanının iyi bir muhakeme yeteneği olmalıdır. Ele aldığı konularda süratli bir biçimde bilgi toplayabilmeli, daha önceden elde edilen bilgilerle bunları birleştirerek güvenilir bir biçimde müşterisine ne yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmalıdır.

Halkla ilişkiler uzmanının dürüst ve güvenilir olması gerekir. Profesyonel düzeyde karşısındakilerle iletişim kurabilmek için iyi bir yazı ve konuşma bilgisine sahip olmalı ve yeterli düzeyde yabancı dil bilmelidir. Yaptığı çalışmalarda ve karşılaştığı durumlarda kullanılan kelimeler ve cümlelerdeki ince ayrıntıları anlayabilmelidir.


Farklı durumlarda farklı insanlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Geniş bir genel kültür bilgisi olmalı ve güncel olayları yakından takip etmelidir. Müşterisini etkileyebilecek sosyal eğilimlerin meydana getirebileceği sonuçları önceden tahmin edebilmek amacıyla sosyal araştırma verilerini yorumları yeteneği kadar olaylar hakkında tarihi bilgisinin de olması gerekmektedir.

PR uzmanının faaliyetleri nelerdir?

Halkla ilişkiler alanında çalışan uzmanlar görev başındayken birçok faaliyette bulunurlar. Yönetime danışmanlık yaparlar, yönetimin politika kararlarına katılırlar, halkla ilişkiler programları planlamak ve bu planları üst yönetime aktarırlar, çalışanlarla iş birliği yaparlar, radyo ve televizyon programlarında konuşmacıların yer almasını sağlarlar, toplantılar, basın konferansları düzenlerler, makaleler yazıp kamuoyu araştırması yaparlar, çalışanlara yönelik bültenler hazırlarlar, broşür, bülten ve rapor yazarlar ve tüm halkla ilişkiler programlarını değerlendirirler.


Genel anlayış, güven ve genel sempati yaratmak, oluşturmak veya bunu geliştirmek, belli bir organizasyon için anlayış, güven ve sempati geliştirirken, çevrelerinde aynı anlamda bir sistem oluşturmak, kurmak, yapısal olarak değiştirmek, kurumsallaştırmak sağlamlaştırmak, anlaşma ve karşılıklı ilişki ile kendi organizasyonun varlığını ve gelişimini desteklemek halkla ilişkilerin temel amaçları arasındadır.

Dijital halkla ilişkiler nedir? Araçları nelerdir?