2020 yılı şirketler için vergi rehberi: Tam liste

2020 yılı vergi rehberi: Asgari ücret, tapu harcı, Bağ-Kur primi, kıdem tazminatı tavanı, Tüketici Hakem Heyeti sınırı, vergi davalarında sınır, KDV ve ÖTV üst sınırı ve diğer temel vergilerin tümü belirlendi.

2020 yılı şirketler için vergi rehberi: Tam liste

2020 yılı vergi rehberi: Tam liste

Vergi uygulamaları açısından genel bilgi sağlayıcı bir çalışma amacıyla, Özmen Mali Müşavirlik Kurucu Ortağı Evren Özmen tarafından hazırlanan “2020 Vergi Rehberi” bir bakışta 2020 yılı asgari ücreti, 2020 yılı tapu harcı oranı, 2020 yılı en düşük Bağ-Kur Primi, kıdem tazminat tavanı, doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı, vergi davalarında sınırı, hakem heyeti sınırlarını, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve diğer belli başlı temel bilgileri içeriyor.


Evren Özmen rehber hakkında “Bu rehber vergi uygulamaları açısından tamamen bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, bilgilerin kişisel finansal veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanılmasından önce, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye ederiz” ikazında bulundu.

2020 Yılı Asgari Ücret

2020 yılı Brüt Asgari ücret 2.943,00 TL olup, net asgari ücret AGİ dahil (bekar) 2.324,70 TL’dir.

2020 yılı için Asgari ücretli personel çalıştırmanın işverene maliyeti 3.458,03 TL’dir.

2020 Yılı Tapu Harcı Oranı

2020 yılı başından itibaren Tapu Harçlarında yapılan indirim sona ermiş olup oran yüzde 4 olarak uygulanacaktır.

2020 Yılı En Düşük Bağ-Kur Primi

Borcu olmayanlara sağlanan yüzde 5 indirim ile Aylık Bağ-Kur tutarı 868,18’TL dir. Borcu olanlar için yüzde 5 indirim söz konusu olmayıp tutar 1015,33’TL dir.

2020 Yılı Kıdem Tazminat Tavanı

2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL’dir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 1400 TL olarak açıklanmıştır. Tutar katma değer vergisi hariç tutardır.

Vergi Davalarında Sınır

2020 yılında vergi mahkemelerinde tek hâkimle bakılacak davalarda sınır 53.000 TL’dir. Dava konusunun bu tutarı aşması halinde vergi mahkemelerinde, davaya heyet halinde bakılır.

2020 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Sınırları

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,


b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli 200 TL olmuştur.

Gayrimenkul Satışlarında Değer Artış Kazancı istisnası

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000 TL’dir.

Konut Kiralamalarında Beyanname verilmesine gerek olmayan tutar sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

İşyeri Kiralamalarında Beyanname verilmesine gerek olmayan tutar sınırı

Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 49.000 TL olmuştur.

Personele verilen yemek bedelinin vergiden istisna tutarı

Yemek bedeli istisna tutarı 24,84 TL’dir (Kdv dahil).

Yurt dışından getirilen telefonlarda kullanım harcı

Kayıt Harcı 1838 TL olmuştur.

2020 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu Özel İletişim Vergisi tutarı 2020 yılı için 79,00 TL olarak belirlenmiştir.

Hangi Tutara Kadar Personele verilen yol ücreti vergiye tabi değildir?

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL’dir.

Hangi Tutara kadar elde ettiğiniz süreklilik göstermeyen geliriniz için vergi ödemek zorunda değilsiniz?

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000 TL’dir.

Yeni Araç Alındığında direk gider yazılabilecek KDV ve ÖTV üst sınırı

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında; binek otomobillerin ilk iktisabında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı: 140.000 TL’dir


Kitapçığın tümüne şu bağlantıdan erişilebiliyor: 2020 Vergi Rehberi

2020’de hayatımıza giren yeni vergi ve finansal düzenlemeler neler?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.