Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul için pandemi hazırlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için yeni pandemi tedbirleri yayımlandı. Buna göre ülke genelinde tüm sağlık personellerinin mevzuat sınırlaması olmaksızın İstanbul’a atamaları yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için pandemi hazırlığı

Corona salgını tedbirleri kapsamında İstanbul için yürürlüğe giren pandemi tedbirleri şöyle:

• Pandemi sürecinde, Bakanlığın taşra teşkilatlarında görevli tabiplerin, İstanbul iline hiçbir mevzuat sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılacak.


• Yurt genelinde hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli tüm personeller ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek.

• İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.

• Yurt genelinde doğum sonrası izni ve yurt dışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

• İstanbul ilinde görevli sağlık personellerinin yıllık izinlerde düzenlemeye gidildi, mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzası bulunan yazı şöyle:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı: 60438742-929-1143   06.04.2020
Konu: Personel Hareketleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 30.03.2020 tarihli ve E. 1047 sayılı yazımız.
b) 18.03.2020 tarihli ve 962 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Gelinen süreçte; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir şekilde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında “Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin, sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararını” alarak ilan etmiştir.


Bu kapsamda; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, sağlık personelinin 3 (üç) ay boyunca, aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işleminin tesis edilmeyeceği, 30.03.2020 tarih ve E. 1047 sayılı genel yazımızla bütün teşkilatımıza dağıtılmış olup uygulamanın bu meyanda yapılması hususunda teşkilatımız talimatlandırılmıştır.

Ancak, gelinen süreçte, kamu sağlık hizmetinin, kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede, İstanbul ilimizde mücadelenin her alanda yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen, ilgi yazımızda İstanbul iline özel aşağıdaki düzenlemeleri yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede;

1- 30 Mart 2020 tarihinden önce, İstanbul iline, diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak olup ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır.

2- Pandemi sürecinde, Devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabip/uzman tabipler, 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan tabip/uzman tabipler ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/uzman tabiplerin taleplerine istinaden, Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde, İstanbul iline, mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılarak ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır.

3- İstanbul iline bu süreçte Eczacı, Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da, atama talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilerek, atamalarının yapılması cihetine gidilecektir.

4- İstanbul iline, bu süreçte, Eczacı ve Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da, görevlendirme talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan yerine getirilerek görevlendirilmeleri yapılacaktır.

5- Ülkemiz genelinde halihazırda, hizmet kapasitesi olarak büyük oranda azalmaya gidilen Sağlık Tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan, istisnasız bütün personelin, pandemi süresince, hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilmeleri için İl Sağlık Müdürleri yetkilendirilmiş olup 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında mezkur tesislerde çalışan sürekli işçilerin de, bu süreçte, ihtiyaç duyulan alanlarda, hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilebilmeleri uygun görülmüştür.

6- 2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre, İstanbul ilinde kurulu Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen aday tabiplerin, atamaları yapılarak ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecektir.

7- İstanbul ilinde, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken, Bakanlığımız adına Üniversite Tıp Fakültesi Hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin ivedilikle ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacaktır.

8- Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı Kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerine göre yurtdışında izinli bulunanlar hariç bütün sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırılmıştır. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmeleri sağlanacaktır.

9- İstanbul ilinde, ilgi (b) yazımız kapsamında, yıllık iznini kullanmakta olan personel, yıllık izinlerini kullanmaya devam edecek olup mezkûr kapsamda yer almayıp da yıllık izinde olan sağlık personelinin izinleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmeleri sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıdaki düzenlemeler hariç uygulamanın ilgi genel yazılarımız çerçevesinde yürütülmesini önemle rica ederim.


Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

e-Devlet adresinde ücretsiz maske siparişi açıldı!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.