Günlük kiralık evlerde konaklayanlara kimlik bildirme zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, günlük kiralık evlerde konaklayanlara kimlik bildirimi ve bu evlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette sorumlu işletici bulundurma zorunluluğu getirildi. Yönetmelikle, daha önce yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi ise yürürlükten kaldırıldı.

günlük kiralık ev

Günlük kiralık evlerde konaklayanlara kimlik bildirim ve bu evlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette sorumlu işletici bulundurma zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığının “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Düzenlemeye göre, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacaklar.

HER AN ULAŞILABİLECEK SORUMLU İŞLETİCİ OLACAK

Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Günübirlik kiralanan evlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette sorumlu işletici bulunacak.

Yönetmelikle, daha önce yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.

Günlük kiralık evlerle ilgili kimlik bildirme yönetmeliği:

İçişleri Bakanlığından:

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile reisi: Eşlerden biri, eşlerin yerleşim yerinin ayrı olması halinde ayrı ayrı eşleri ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden yaşça en büyük olanı,

b) En yakın yetkili genel kolluk örgütü: Tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını,

c) Günübirlik kiralanan ev: Konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek yerine fiilen işyeri gibi işletilmek suretiyle, otel, motel, pansiyon, kamping, apart otel ve benzeri gibi temel veya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis statüsünde bulunmamakla beraber, saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hizmeti sunulan, Ulusal Adres Veri Tabanında hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer almayan veya hizmetten faydalananlara ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerleri,

ç) Sorumlu işletici: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere, özel kuruluşlar için sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı, resmi kuruluşlar için en büyük amir tarafından iş verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin edilmediği takdirde o yerin sahip, kanuni temsilci veya kiracısını,

d) Ticaret ve sanat amacı güden iş yeri: Her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye, fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkan, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limited, komandit ve kolektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arz eden ve amacı doğrultusunda maddi iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını,

e) Yetkili amir: Kanuni yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmi bina ve eklentilerinin korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bekar odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “devamlı olarak ve her halde” ibaresi “her an ulaşılabilecek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin eder.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde yukarıda yer alan hükümler uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin eder.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30- İçişleri Bakanlığı bu Yönetmeliğin verilmesini öngördüğü belgelerin örnek sayısında değişiklik yapmaya yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 1- 1774 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

Bildirilen kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine ait sistemde beş yıl süre ile muhafaza edilir. Bu süreyi dolduran kayıtlar kaydedilen sistemden otomatik olarak silinir.

Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında verilerin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe ekli “İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:1)” ile “ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:2)” ekteki şekilde değiştirilmiş ve “KONUTTA KALANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM-5)” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanları ile Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.


• 17 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik için tıklayın

Yüzde 25 kira artış sınırlaması neleri kapsıyor?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.