Dünya Gençlik Raporu

Dünya nüfusunun yüzde 16’sı 15 ila 24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Yani 1,2 milyar genç var. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin hedeflenen tarihi olan 2030’a kadar, genç sayısının yüzde 7 artarak yaklaşık 1,3 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gençler toplumlarında giderek daha adil, hakkaniyetli ve ilerici fırsatlar ve çözümler talep ediyor.

Gençlik

Gençlik yaş grubunun evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası bir tanımı yoktur. Bununla birlikte, istatistiksel amaçlarla, Birleşmiş Milletler ve Üye Devletler tarafından yapılan diğer tanımlara halel getirmeksizin ‘gençliği’ 15 ila 24 yaş arasındaki kişiler olarak tanımlar. Uluslararası Gençlik Yılı (1985) hazırlıkları bağlamında ortaya çıkan bu tanım (bkz. A/36/215 ), Genel Kurul tarafından 1981 tarihli 36/28 sayılı kararında onaylanmıştır. bu tanım, BM sistemi tarafından demografi, eğitim, istihdam ve sağlık üzerine yayınlanan yıllık istatistik yıllıklarında yansıtıldığı gibi kabul görmektedir.

Bugün, dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan 15 ila 24 yaş arası 1,2 milyar genç var. 2030 Gündemini oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nin (SKH’ler) hedeflenen tarihi olan 2030’a kadar, genç sayısının yüzde 7 artarak yaklaşık 1,3 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gençler toplumlarında giderek daha adil, hakkaniyetli ve ilerici fırsatlar ve çözümler talep ederken, gençlerin karşılaştığı çok yönlü zorlukların (eğitim, sağlık, istihdam ve cinsiyet eşitliği gibi) ele alınması ihtiyacı her zamankinden daha acil hale geldi. Gençler, gelişmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve fırsatlar sağlandığında gelişme için olumlu bir güç olabilir. Özellikle gençler, üretken bir ekonomiye katkıda bulunmak için gereken eğitim ve becerileri kazanmalı; ve onları işgücüne çekebilecek bir iş piyasasına erişmeleri gerekiyor.


youth report

Her yıl 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin bu yılki teması “Kuşaklararası Dayanışma: Her Yaş İçin Bir Dünya Yaratmak” olarak belirlendi. Uluslararası Gençlik Günü 2022’nin amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) ulaşmak ve kimseyi geride bırakmamak için tüm nesiller arasında eyleme ihtiyaç olduğu mesajını güçlendirmektir. Aynı zamanda, gençleri ve yaşlıları etkileyen ve bir bütün olarak toplum üzerinde zararlı etkileri olan yaş ayrımcılığı başta olmak üzere, nesiller arası dayanışmanın önündeki belirli engeller konusunda farkındalık yaratmaktır.

2030 Gündeminin temel ilkelerinden biri “kimsenin geride bırakılmayacağı” güvencesidir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm uluslar, her yaştan tüm insanlar ve tüm toplumlar içindir. 2030 Gündeminin evrensel doğası, gençliğin tüm Hedefler ve hedefler arasında dikkate alınmasını gerektirir. Gençlikten özellikle dört alanda bahsedilmektedir: genç istihdamı, ergen kızlar, barış için eğitim ve spor. Ayrıca, gençler, kendi potansiyellerini gerçekleştirmek ve gelecek nesillere uygun bir dünya sağlamakla görevlendirilen değişimin öncüleri olarak kabul edilmektedir.

Tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gençlerin gelişimi için kritik öneme sahip olsa da, eğitim ve istihdam alanlarındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi, Dünya Gençlik Raporu‘nun son baskısında genel gençlik gelişimi için temel olarak vurgulanmaktadır.


Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) tarafından hazırlanan “Gençlik ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” konulu Dünya Gençlik Raporu, yeni gündemin ve mevcut gençlik geliştirme çabalarının karşılıklı destekleyici rollerini incelemektedir. Rapor, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve ilgili çerçeveler, özellikle Üçüncü Uluslararası Kalkınma ve Dünya Finansmanı Konferansı’nın Addis Ababa Eylem Gündemi bağlamında sürdürülebilir kalkınmada gençlerin rolüne ilişkin fikir vermektedir.

Rapor, 2030 Gündeminin gençlik geliştirme çabalarını artırmada oynayabileceği rolü ele alıyor ve kanıta dayalı gençlik politikalarının gençlikle ilgili hedefleri hızlandırmaya nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor. Her düzeyde sürdürülebilir kalkınma çabalarının uygulanmasında gençlerin sahip olduğu kritik rolü araştırıyor.

Gençler, 2030 Gündeminin yalnızca yararlanıcıları olmaktan çok, kalkınmasında aktif mimarlar oldular ve uygulanmasını, takibini ve gözden geçirilmesini destekleyen çerçeveler ve süreçlerle ilgilenmeye devam ediyorlar. 2030 Gündeminin kabul edilmesi, Üye Devletlerin ve gençlik örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumun belirli amaç ve hedeflerin geliştirilmesinde dahil olduğu üç yıllık kapsamlı bir sürecin doruk noktasını temsil etti ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için 15 yıllık bir yolculuğun başlangıcı oldu.

Bugün, dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan 15 ila 24 yaş arası 1,2 milyar genç var. Gençlerin sürdürülebilir kalkınma çabalarına aktif katılımı, hedeflenen tarihe kadar sürdürülebilir, kapsayıcı ve istikrarlı toplumlar elde etmenin merkezinde yer alıyor. Amaçları, iklim değişikliği, işsizlik, yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, çatışma ve göçün etkileri de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya yönelik en kötü tehditleri ve zorlukları önlemek. Tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gençlerin gelişimi için kritik öneme sahip olmakla birlikte, bu Rapor, öncelikle eğitim ve istihdam alanlarında, bu Hedefler altındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinin genel genç gelişimi için temel olduğunun altını çizerek. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık, eşitsizliğin azaltılması, yoksulluk ve açlıkla mücadele, çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda eylem gibi diğer Hedeflerle ilgili konulara da yer verilmektedir.


Kaynaklar

  1. https://www.un.org/en/observances/youth-day
  2. https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2018.html

Spor Endüstrisinde Web 3.0


Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Spor Yönetimi, Spor Ekonomisi, alanlarında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile yerel, ulusal dergi ve gazetelerde Spor Editörlüğü ve yazarlığı yapmaktadır.